Свідоцтво на знак № 162666 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162666 (заявка m201113689): закон бізнес; г
(111)
Номер свідоцтва
162666
(210)
Номер заявки
m201113689
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2021
(220)
Дата подання заявки
31.08.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2012, бюл. № 20/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 9/2, кв. 69, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 9/2, кв. 69, м. Київ, 01021 (UA)

(740)
Довірена особа

Федотова Олександра Семенівна;
Русанівська набережна, 4/1, кв. 151, м. Київ, 02154

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 14/24, кв. 56, м. Київ, 01021 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Афіші, об'яви; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); газети; гравюри; графічні репродукції; ламінатори документів (конторські пристрої); друкарські кліше; друкарські машинки електричні або неелектричні; друкарські пробільники; графічні зображення; графічні роботи друкові (друковані); діаграми; друкарські шрифти; друкарська продукція; записники; записники канцелярські; зошити для писання або креслення; карти, що належать до 16 класу; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярське приладдя і обладдя, крім меблів; картонні вироби; каталоги; книги; конверти, що належать до 16 класу; картон; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; літери (шрифти друкарські); малюнки перевідні; обгортки (обкладинки) канцелярські; олівці; олівці автоматичні; пера письмові золоті; папки на папери; письмове приладдя; поштові листівки; печатки; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; зразки почерків; календарі; календарі-довідники; канцелярські товари; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; матеріали для ліплення; папір канцелярський; папір; папір з деревної маси; папір навощений; паперові банти; паперові стрічки; пензлі для художників; періодичні видання друкові (друковані); письмові інструменти; письмові блокноти; поштові марки; проспекти рекламні; ручки перові; фотогравюри; фотографії; сталеві літери; сталеві пера; фігурки, статуетки із пап'є-маше; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); цифри друкарські; шаблони, що належать до 16 класу; штампи; печатки адресні 

Кл.35:

Імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; агентства комерційного інформування; керування справами артистів-виконавців; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; ділове розвідування; демонстрування товарів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; складання звітів про стан рахунків; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційне інформування; консультування щодо налагоджування справ; консультування фахове щодо підприємництва; машинописні роботи; написання рекламних текстів; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; економічне прогнозування; комплектування штату працівників; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги стенографістів; реклама поштою; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; аналізування собівартості; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); абонентський телеграфний зв'язок; агентства телеграфного і телефонного інформування (агентства новин) (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; зв'язок (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до баз даних; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.41:

Послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; навчання в академіях; парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; послуги клубів здоров'я; мюзик-холи; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); забезпечування спортивним устаткованням; влаштовування спортивних змагань; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); навчання, зокрема індивідуальне; наймання (прокат) звукозаписувачів; надавання моделей для художників; облаштовування дозвілля; послуги оркестрів; освіта; послуги перемісних бібліотек; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування текстів, крім рекламних; готування радіопередач розважальних; розваги (дозвілля, забави); написання текстів, крім рекламних; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; створювання фільмів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування конкурсів краси; дублювання; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; навчання релігійне (духовне); наймання (прокат) стадіонного обладдя; попереднє замовляння місць на видовища; навчання практичне; пансіони, школи-інтернати; розважання (послуги артистів); послуги спортивних таборів; кіностудії; каліграфічні послуги; караоке-послуги; знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; послуги щодо музичного композиціювання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; служба новин; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); послуги студій записування; послуги перекладачів; субтитрування; наймання (прокат) тенісних кортів; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги сценаристів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.45:

Послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги арбітрів; консультування щодо безпеки; влаштовування релігійних зборів; складання гороскопів; влаштовування зустрічей; пошуки зниклих людей; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; наймання (прокат) вогнегасників; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; розслідування особистого минулого; розшукові (детективні) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); консультування щодо інтелектуальної власності; особиста охорона; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; супроводжування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162672 (заявка m201113697): закон бизнес; г
*162672 m201113697
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162665 (заявка m201113688): закон бізнес; г
*162665 m201113688
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162664 (заявка m201113687): закон бізнес; г
*162664 m201113687
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162669 (заявка m201113692): закон бизнес; г
*162669 m201113692
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162588 (заявка m201101691): закон і бізнес
*162588 m201101691
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162670 (заявка m201113693): закон бизнес; г
*162670 m201113693
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162661 (заявка m201113681): закон бізнес; г
*162661 m201113681
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162667 (заявка m201113690): закон бизнес; г
*162667 m201113690
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162671 (заявка m201113696): закон бизнес; г
*162671 m201113696
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162589 (заявка m201101692): закон и бизнес
*162589 m201101692
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162663 (заявка m201113686): закон бізнес; г
*162663 m201113686
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162662 (заявка m201113684): закон бізнес; г
*162662 m201113684
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162668 (заявка m201113691): закон бизнес; г
*162668 m201113691