Заявка на торговельну марку № m202316850 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202316850: ігристе marengo italian edition
(210)
Номер заявки
m202316850
(220)
Дата подання заявки
13.09.2023
(441)
Дата публікації заявки
25.09.2023
(731)
Заявники

ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»;
Вул. Харченка Євгенія, ###, м. Київ, 02088 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Баядера Логістик», Данильчук Юрій Михайлович;
Дніпровська набережна, 23 В, м. Київ, 02081 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про поданнякомерційнихпропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі утендернихпроцедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адмініструванняпрограмлояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльностідля постійнихклієнтівавіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницькоїдіяльності; аудитфінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративнекеруваннядлякомпаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні аборекламніпотреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладанняугод усферіпідприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначаннягромадськоїдумки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет дляінших; влаштовуванняпередплати телекомунікаційних послуг для інших; готуванняплатіжнихдокументів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідковіпослуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванніпідприємницькоюдіяльністю; допомога укомерційномуабо промисловому керуванні; дорадчі послуги длякеруванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодопідприємницькоїдіяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією всферіпідприємницькоїдіяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації укомп'ютернібази даних; збирання статистичних даних; інформування щодопідприємницькоїдіяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керуваннядіяльністювільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керуваннядіяльністюспортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витратдля інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційнеінформуваннята порадидля споживачів у виборі товарів і послуг; комерційнекеруванняліцензуванням товарів іпослуг для інших; комп'ютеризоване веденнясправ; консультування з керуванняперсоналом; консультування з керуванняпідприємницькоюдіяльністю; консультуванняз комунікаційних стратегій щодорекламування; консультування з комунікаційноїстратегії щодозв'язків з громадськістю; консультуванняз організовуванняпідприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг урамках робіт звидання програмногозабезпечення; маркетинг цільовий; маркетинговідосліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та діловихконтактів; надавання онлайновихторговельних майданчиків для покупців та продавцівтоварів іпослуг; написаннябіографічних довідок для інших; написання резюме дляінших; написання рекламнихтекстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляннятекстів; оновлюваннярекламних матеріалів; оновлювання та ведення данихукомп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізаціявідвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні аборекламні потреби; організовування показівмод на рекламні потреби; організовуванняярмарків накомерційні або рекламніпотреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінюванняпідприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодоорганізовування ікерування підприємницькою діяльністю; посередницькіпослуги усфері підприємницькоїдіяльності щодо підбору потенційних приватнихінвесторів дляпідприємців, якіпотребують фінансування; послуги агентств комерційногоінформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів зефективностіпідприємницькоїдіяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сферіпідприємницькоїдіяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами дляоб'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги зкорпоративних комунікацій; послуги змакетування на рекламні потреби; послуги знагадування про ділові зустрічі[офісніроботи]; послуги з огляду преси; послуги зпорівнювання цін; послуги з релокаціїдляпідприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів тапослуг для іншихпідприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складанняграфіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створюваннята керуваннясписками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послугиімпортноекспортних агентств; послуги манекенників для рекламування абосприянняпродажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги щодозв'язків згромадськістю; послуги щодокомерційного лобіювання; послуги щодокомерційногопосередництва; послуги щодооптового продажу фармацевтичних,ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарівмедичного призначення; послуги щодороздрібногопродажу завантажних музичнихтворів у цифровому форматі в режимі онлайн; послугищодо роздрібного продажузавантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодороздрібного продажузавантажних та попередньо записаних музичнихтворів та фільміву режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтвахудожнімигалереями; послугищодо роздрібного продажу фармацевтичних,ветеринарних ігігієнічних препаратів татоварів медичного призначення; пошук даних укомп'ютернихфайлах для інших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприянняпродажам; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібногопродажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокатбілбордів[рекламних щитів]; прокат офісних машин іобладнання; прокат офісногообладнання наоб'єктах коворкінгу; прокат рекламнихматеріалів; прокат рекламного часуна засобахінформування; прокат торговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокатфотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічнетестування длявідбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатоюпереходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютернумережу в режимі он-лайн; репродукуваннядокументів; розклеювання рекламнихплакатів; розповсюджуваннязразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламнихматеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизуванняінформації укомп'ютерні бази даних; складання звітів про станрахунків; складанняіндексівінформації на комерційні або рекламні потреби; сприянняпродажам дляінших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорськоїпідтримки спортивнихподій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійнихпрограм дляпродажутоварів через телемагазини; стенографування; текстовезаписуванняінформації [офісніроботи]; телевізійне рекламування; телемаркетинговіпослуги; узгоджування таукладання комерційних угод для третіх сторін; фаховеконсультуваннящодопідприємницької діяльності; розміщування в одному місці, накористь третіх осіб,товарів30, 31, 32, 33, 34 класів (крім їх транспортування), длязабезпечення покупцям зручногооглядання та купування цих товарів на підприємствахоптової чи роздрібноїторгівлі. 

Інші торговельні марки цього власника