Заявка на торговельну марку № m201001188 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201001188: кузя
(210)
Номер заявки
m201001188
(220)
Дата подання заявки
01.02.2010
(731)
Заявники

Лазарєва Олена Павлівна;
###, вул. І. Сірка, буд. ###, кв. ###, м. Київ (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги) для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування) [посередництво]; готелі (керування справами в); громадська думка (визначання); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; документи (множення); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння); записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання); зв'язок з громадськістю (послуги щодо); зразки (розповсюджування); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат]); керування (допомога у комерційному або промисловому); керування (дорадча допомога в діловому); керування (комерційне) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (допомога в); керування справами (консультування щодо); керування справами (поради щодо налагоджування і); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях, офісно-житлових центра та котеджних містечках; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у); комерційне інформування (агентства); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до); комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації); консультації для споживачів (комерційна інформація і) [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліс [дерево] на пні (оцінювання); ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування); манекенники (послуги) для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне) замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; підприємництво (фахове консультування щодо); платіжні документи (готування); податкові декларації (складання); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на); рекламний час на засобах інформування (наймання); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат]); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання); рекламні матеріали (розповсюджування); рекламні смуги (готування); рекламні тексти (написання); рекламні тексти (публікування); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою); розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє зацікавленим особам оглядати,; замовляти,; купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; собівартість (аналізування); споживачі (комерційна інформація і консультації для) [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про); статистичні дані (збирання); текст (обробляння); тексти (написання рекламних); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування) для інших; телефонні відповідачі (послуги) для відсутніх абонентів торговельні автомати (наймання [прокат]); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат]); фотокопіювання; штат працівників (комплектування); штат працівників (консультування щодо); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування) на комерційні або рекламні потреби. 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (навчання в); атестування [освіта]; атракціони (парки); аудіоапаратура (наймання [прокат]); бібліотеки (видавання книжок із); бібліотеки перемісні (послуги); видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; видовища (створювання); видовищні декорації (наймання [прокат]); викладання; вистави (презентації); виставки (влаштовування [культурних і навчальних]); виховування; виховування (інформування щодо); виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат]); відеомагнітофони (наймання [прокат]); відеоплівки (записування на); відеострічки (монтування); відеофільми (наймання [прокат]); відеофільми (створювання); влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для); готування радіо- і телевізійних програм; декорації видовищні (наймання [прокат]); декорації театральні (наймання [прокат]); дискотеки [сховища звукозаписових дисків] (послуги); дозвілля (інформування щодо); дозвілля [забави, розваги]; дозвілля, ігри; (забезпечування приміщенням для); дошкільні заклади (виховування в); дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою); забави [дозвілля, розваги]; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці [зоопарки]; звукозаписувачі (наймання [прокат]); з'їзди (влаштовування і проводіння); змагання (влаштовування спортивних); змагання (влаштовування) [навчальних або дозвільних]; зустрічі [дозвілля] (планування); ігри на гроші (послуги щодо); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; казино (обслуговування); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат]); кіностудії; кінотеатри (обслуговування); кінофільми [фільми] (наймання [прокат]); клуби (дозвілля і навчання в); клуби здоров'я (обслуговування); книжки (видавання) [видавництва]; колоквіуми (влаштовування і проводіння); конкурси краси (влаштовування); конференції (влаштовування і проводіння); концерти (влаштовування і проводіння); лотереї (влаштовування); мікрофільми (знімання); мова жестів (перекладання з мови і на); моделі для художників (надавання); монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо); мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; новини (служба); обладдя для стадіонів (наймання [прокат]) облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги); освіта; освітлювальна апаратура для театрів та телестудій; (наймання [прокат]); пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перекладачі (послуги); перемісні бібліотеки (послуги); підводне споряддя (наймання [прокат]); планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; практичне навчання; практичні семінари (влаштовування і провадження навчання на); презентації вистав; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних); професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіо- і телевізійні приймачі (наймання [прокат]); радіо- і телевізійні програми (готування); радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги (інформування щодо); розваги [дозвілля, забави]; розважання [послуги артистів]; семінари (влаштовування і проводіння); симпозіуми (влаштовування і проводіння); служба новин; спортивне споряддя (наймання [прокат]), крім транспортних засобів; спортивні змагання (хронометраж); спортивні табори (послуги); споряддя підводне (наймання [прокат]); споряддя спортивне (наймання [прокат]), крім транспортних засобів; стадіонне обладдя (наймання [прокат]); створювання видовищ; створювання відеофільмів; студії записування (послуги); субтитрування; сценаристи (послуги); табори відпочинку (влаштовування розваг у); табори спортивні (послуги); тварини (дресирування); театральні вистави; театральні декорації (наймання [прокат]); театральні каси [розваги]; тексти (написання), крім рекламних; тексти (публікування), крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; телевізійні приймачі (наймання [прокат] радіо- і); телевізійні програми (готування радіо- і); тенісні корти (наймання [прокат]); фізичне виховування; фільми; (створювання); фільми [кінофільми] (наймання [прокат]); фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; цифрове зображання (послуги щодо) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 313412 (заявка m202001502): кузя
*313412 m202001502
Свідоцтво торговельну марку № 137407 (заявка m201004483): baby center кузя
*137407 m201004483
Свідоцтво торговельну марку № 141956 (заявка m201009185): babycenter
*141956 m201009185

Схожі торговельні марки